درخواست وب سرویس

به منظور دریافت اطلاعات سامانه کدال از طریق وب سرویس شرکت رایان بورس اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.

توجه

• نوع سرویس می تواند به صورت تستی و یا دائمی انتخاب شود.

• سرویس ها و تعرفه های مربوط به آنها در قسمت خدمات به صورت کامل توضیح داده شده است

نوع درخواست:
نام درخواست کننده:  
نام نماینده:  
شماره تماس:  
نام همراه:  
آدرس ایمیل:    
نوع سرویس:  
سرویس درخواستی:  
تعرفه سالیانه(ریال): 0
تعرفه جزئی(ریال): 0
توضیحات:
فایل پیوست
شرح:  
فایل پیوست:  


گواهی تصویری
 
Content for class "Advertize" Goes Here