تعرفه وب سرویس
کد نوع خدمات زمان تعرفه (ريال)
WS-T01 ارائه لیست عنوان اطلاعیه های منتشرشده و لینک مرتبط به آنها (در قالب وب سرویس یا نرم افزار RSS) اشتراک سالانه
هر اطلاعیه
5,000,000
1,500
WS-M01 ارائه لیست عنوان اطلاعیه های منتشرشده با قابلیت مشاهده محتوا (HTML و PDF) (در قالب نرم افزار موبایل، نسخه های ویژه Android و IOS) اشتراک سالانه 3,000,000
WS-C01 ارائه لیست عنوان اطلاعیه های منتشرشده به همراه محتوای اطلاعیه ها (در قالب وب سرویس همراه با فرمت های HTML، Excel، PDF و XBRL به همراه فایل ضمایم) اشتراک سالانه
هر دریافت
18,000,000
5,000
WS-C02 ارائه محتوای اطلاعیه های منتشرشده قبلی از سال 1386 تا پایان سال قبل (در قالب لوح فشرده با فرمت های XML و PDF) --- 30,000,000
WS-C03 ارائه محتوای اطلاعیه های منتشرشده ماه های قبل
(در قالب لوح فشرده با فرمت های XML و PDF)
هر ماه 3,500,000
WS-C04 ارائه محتوای اطلاعیه های منتشرشده ماه های قبل
(در قالب لوح فشرده با فرمت XBRL)
هر ماه 1,500,000
WS-A01 ارائه اطلاعات به صورت گزینشی به درخواست مشترک(اختصاصی سازی سرویس WS-C01)
فیلترینگ به تفکیک نوع فعالیت/ناشر/نوع اطلاعیه بر اساس لیست مربوطه
هر دریافت 9,900
WS-A02 ارائه اطلاعات به صورت گزینشی به درخواست مشترک (اختصاصی سازی سرویس WS-T01)
فیلترینگ به تفکیک نوع فعالیت/ناشر/نوع اطلاعیه بر اساس لیست مربوطه
هر اطلاعیه 2,900
WS-A03 ارائه عنوان اطلاعیه های سرویس WS-A02 صرفاً در قالب پیامک (SMS)
هر اطلاعیه 3,900
XA-S سرویس پایه تحلیلی با امکان مقایسه اجزا صورت های مالی شرکت ها با یکدیگرو در دوره های زمانی مختلف با قابلیت نمودار(سرویس نقره ای)
هر ماه 1,000,000
XA-G امکان ذخیره شرکت ها و دوره های زمانی مورد نیاز و ساخت صفحه اختصاصی و نمودارهای ترکیبی(سرویس طلایی)
هر ماه 1,500,000
XA-D علاوه بر قابلیت های سرویس طلایی امکان تعریف هشدار به صورت پیامک و پست الکترونیک برای اطلاعات صورت های مالی را به محض انتشار در گروه یا شرکت های خاص دارد(سرویس الماس)
هر ماه 2,500,000

• مشترک به هیچ عنوان حق فروش مستقیم اطلاعات دریافت شده را نخواهد داشت.

• مشترک برای استفاده از خدمات فوق می بایست تعهدنامه مربوط به ارائه اطلاعات را تکمیل نماید.

• برای مشترکین سرویس WS-M01 نرم افزار موبایل سامانه (نسخه های ویژه Android و IOS) به صورت رایگان ارائه می شود و هزینه صرفاً برای دریافت مکانیزه اطلاعات می باشد.

• برای مشترکین سرویس WS-T01 نرم افزار RSS Reader به صورت رایگان ارائه می شود و هزینه صرفاً برای دریافت مکانیزه اطلاعات می باشد.

• در سرویس هایی که هزینه آن بر اساس "هر دریافت" جداگانه محاسبه می شود، تعداد اطلاعیه های دریافت شده ملاک بوده و سقف قابلیت دریافت برای هر اطلاعیه حداکثر 5 بار می باشد.

• درباره فرمت XBRL، مطابق خروجی های سامانه بر اساس اطلاعیه ها و گروه صنعت های طراحی شده، خروجی ارائه می گردد.

• برای مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و دانشجویان در صورت احراز شرایط لازم تخفیف ویژه در نظر گرفته خواهد شد.
نوع فعالیت
کد عنوان
A ساختمانی
B تولیدی
C سرمایه گذاری
D لیزینگ
E بانکی
F خدماتیناشران
تعداد کل ناشران در سامانه کدال بالغ بر 2325 ناشران می باشد.نوع اطلاعیه
کد عنوان شرح
A مجامع 1) آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
2) آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
3) آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
4) معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره
5) تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه
6) تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده
7) تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده
8) لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
9) گزارش فعاليت هيئت مديره
B افزایش سرمایه 1) درخواست صدور مجوز افزایش سرمایه
2) زمان تشکيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه
3) تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه
4) مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام
5) اعلاميه پذيره نويسي عمومي
6) آگهي ثبت افزايش سرمايه
C اطلاعات مالی 1) اولین پیش بینی درآمد هر سهم
2) پیش بینی درآمد هر سهم
3) اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای
4) صورت وضعیت پورتفوی
D ارزیابی 1) شفاف سازی
2) زمانبندي پرداخت سود
3) رتبه بندي شرکتهاي از نظر کيفيت افشا و اطلاع رساني
4) وضعيت شرکتها از نظر تعداد روزهاي گشايش و معاملاتي
دانلود فایل تعرفه وب سرویس
Content for class "Advertize" Goes Here